Testament własnoręczny – czym jest?

Testament jest deklaracją woli, które zawiera ostatnie dyspozycje spadkodawcy na wypadek śmierci. Jego najważniejszą zaletą jest to, że umożliwia dokonanie swobodnego wyboru osób na rzecz których spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem. Najbardziej popularny jest testament własnoręczny, aczkolwiek obecnie wiele osób decyduje się na sporządzenie swej ostatniej woli u notariusza.

Testament własnoręczny, zwany też holograficznym lub pisemnym jest oświadczeniem woli spadkodawcy o statusie dokumentu prywatnego. Zawiera on rozrządzenia testatora majątkiem na wypadek własnej śmierci. Jego przedmiotem są wszelkie przedmioty i prawa majątkowe, które mu przysługują. Dotyczy to zarówno aktywów, a więc czystego majątku, jak i pasywów, czyli długów.

Testament własnoręczny został uregulowany w art. 949 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

Kto może sporządzić testament własnoręczny?

Sporządzić testament własnoręczny, który będzie ważny, może jedynie osoba, która jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba taka musi znajdować się w stanie zapewniającym swobodne podjęcie decyzji oraz wyrażenie woli. Nie może działać pod wpływem błędu, podstępu lub groźby. Jeśli bowiem powstaną wątpliwości, co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, możliwe będzie stwierdzenie, że taki testament jest nieważny!

Powołanie do spadku w testamencie własnoręcznym

Spadkobiercą testamentowym może być ustanowiona każda osoba fizyczna lub osoba prawna. Co ciekawe, do spadku testamentowego można powołać także dziecko poczęte, ale nienarodzone. Warunkiem jest jednak, aby urodziło się żywe.

Więcej o dziedziczeniu testamentowym przeczytacie Państwo w innym wpisie: https://radcaprawnyzakopane.pl/?p=1421

Testament własnoręczny – obligatoryjne elementy

W testamencie odręcznym spadkodawca musi zawrzeć trzy konieczne elementy:

  • napisać go w całości pismem ręcznym,
  • opatrzyć datą,
  • opatrzyć go swoim własnoręcznym podpisem.

Podobnie data testamentu własnoręcznego jest bardzo ważna. Pozwala ona ustalić, czy w momencie sporządzania testamentu spadkodawca miał pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto, daje możliwość, w przypadku gdy spadkodawca sporządził kilka testamentów, stwierdzenia który z nich był pierwszy. W takiej sytuacji bowiem, obowiązują postanowienia tego z testamentów, który był spisany najwcześniej, jeżeli wyklucza on treść poprzedniego testamentu.

W razie braku choć jednego z wyżej wymienionych elementów, będzie zachodziła nieważność testamentu własnoręcznego. Oznacza to, że nie wywoła on żadnych skutków prawnych, tak jakby nigdy nie został sporządzony. Jednakże istnieje od powyższej zasady wyjątek. Zgodnie z art. 949 par. 2 Kodeksu Cywilnego spadkodawca może pominąć w swoim testamencie wskazanie daty, jeżeli nie wywołuje to wątpliwości:

  • co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu,
  • co do treści testamentu,
  • co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Jak powinna wyglądać ostatnia wola w testamencie własnoręcznym?

W testamencie własnoręcznym możliwe jest zawarcie całego szeregu rozrządzeń. Można zawrzeć w nim polecenie, zapis zwykły lub wydziedziczyć spadkobiercę. Co ważne, jeśli spadkodawca wskaże w testamencie kilku spadkobierców testamentowych, to koniecznie musi określić ich udziały w masie spadkowej. Jeśli tego nie zrobi, to każdy ze spadkobierców będzie dziedziczył w częściach równych.

Co zrobić po spisaniu testamentu własnoręcznego?

Najlepszym rozwiązaniem, by zabezpieczyć testament własnoręczny jest złożenie go w kancelarii notarialnej. Oczywiście, należy poinformować o istnieniu testamentu spadkobierców.

Ostatnie wpisy