Testament notarialny

Sporządzić testament tego rodzaju może tylko i wyłącznie notariusz – jako akt notarialny. W tym celu należy udać się do dowolnej Kancelarii notarialnej. Forma aktu notarialnego oznacza, iż jest on mocno sformalizowany. Za tą jego stronę odpowiada właśnie notariusz, mający status urzędnika państwowego.

Dzięki temu, jak przesądza Kodeks cywilny, stoi on wyżej w hierarchii dowodów, które mają formę pisemną. Dysponuje on więc większą mocą dowodową i znacznie trudniej go podważyć.

Tymczasem testament własnoręczny czy ustny mają status tylko dokumentu prywatnego, a ich podważanie nie jest już tak trudne. O tym czym jest testament własnoręczny dowiesz się w innym wpisie: https://radcaprawnyzakopane.pl/?p=1421

Jak wygląda sporządzenie testamentu notarialnego w praktyce?

Notariusz spisuje ostatnią wolę spadkodawcy zgodnie z jego dyspozycją. Po spisaniu testamentu, notariusz odczytuje go testatorowi, który po akceptacji jego treści, składa na testamencie swój podpis. Następnie spadkodawcy wydaje się wypis aktu notarialnego, a oryginał testamentu pozostaje w kancelarii notarialnej.

Jeżeli spadkodawca wyrazi taką wolę, notariusz może zarejestrować testament w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Nie jest to obowiązkowe, ale po śmierci spadkodawcy ułatwi spadkobiercom dotarcie do testamentu i zapoznanie się z jego treścią. Aby zarejestrować testament, konieczny jest wniosek, który składa się bezpośrednio w testamencie sporządzonym u notariusza. Można to zrobić także w oddzielnym protokole, jeśli przedmiotem rejestracji jest rozporządzenie tego rodzaju, które nie zostało dotychczas zarejestrowane. W takim wypadku rejent niezwłocznie zarejestruje rozporządzenie testamentowe za pośrednictwem odpowiedniego systemu teleinformatycznego.

Za życia spadkodawcy wpis pozostaje niejawny.

Uzyskanie informacji z Rejestru Notarialnego Testamentów

O udzielenie informacji z Rejestru może wystąpić każdy, kto przedstawi odpis aktu zgonu lub inny dokument urzędowy, z którego wynika, że spadkodawca nie żyje. Wniosek w tym przedmiocie należy złożyć na piśmie i wskazać dane wystarczające do identyfikacji spadkobiercy.

Co istotne, wpis testamentu w Rejestrze może także być wykreślony po upływie 100 lat od daty jego zarejestrowania.

Zapis windykacyjny a testament notarialny

W testamencie notarialnym spadkodawca może zawrzeć zapis windykacyjny. Zgodnie z art.  9811 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

Zapis windykacyjny jest więc postanowieniem zawartym w testamencie, w którym zapisodawca stwierdza, że określona osoba otrzyma na własność konkretny przedmiot wchodzący w skład majątku z mocy prawa – a więc automatycznie – z chwilą śmierci spadkodawcy.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  • rzecz oznaczona co do tożsamości;
  • zbywalne prawo majątkowe;
  • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
  • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;
  • ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Przykładem zapisu windykacyjnego może być objęcie nim np. przyczepy campingowej, będącej własnością spadkodawcy. Jeśli zadecyduje on, że auto ma stać się własnością jedynego prawnuka, wystarczy że wprowadzi do testamentu notarialnego odpowiednie zastrzeżenie. Wówczas, z chwilą otwarcia spadku zapisobierca automatycznie staje się właścicielem przyczepy. Nie ma potrzeby zgłaszania swoich roszczeń spadkobiercom i przekazywania składnika majątku.

Testament notarialny- koszty

Koszty sporządzenia testamentu u notariusza wynikają z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i kształtują się następująco:

  • testament – 50 zł,
  • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
  • odwołanie testamentu – 30 zł.

Do ww. kwot należy doliczyć 23 % podatku VAT.

Na spotkanie z notariuszem należy zabrać ważny dowód osobisty lub paszport. Warto mieć przy sobie także dane spadkobierców lub osób, które mają zostać wydziedziczone. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, dobrze jest znać numer jej księgi wieczystej.

Testament notarialny, tak jak wszystkie pozostałe formy testamentów, może zostać w każdej chwili odwołany.

O tym czym jest dziedziczenie testamentowe dowiesz się w innym wpisie: https://radcaprawnyzakopane.pl/?p=1389

Ostatnie wpisy